Lập vi bằng thừa phát lại là lập văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật. Nó được lập theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật. Vi bằng ghi nhận một cách khách quan, trung thực những sự kiện, hành vi mà thừa phát