Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài / Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài  được thực hiện theo: – Luật Đầu tư 2014; – Luật Doanh nghiệp 2014; – Nghị định số 09/2018/NĐ-CP; – Các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. THÔNG TIN CẦN THIẾT